NUH’UN GEMİSİNE BİNMEK


KİTAP NO:    188

İSMİ:             NUH’UN GEMİSİNE BİNMEK

YAZARIN ADI: ALİ BULAÇ

TARİH, YER    : 1995 3. BASKI

OKUNDUĞU TARİH: 05.01.2003

YAYINEVİ: BÜTÜN ESERLERİ-13 İZ YAYINCILIK

 

KONU:

1951 doğumlu Mardinli. Bilgi ve Hikmet’in genel yayın yönetmeni.

1992’de ( Kuran’ı Kerim ve Türkçe anlamı)

İslam dünyasında toplumsal Değişme ( 1995 )

Din ve modernizm (1995)

İslam ve demokrasi (1995)

Bir aydın sapması ( 1995) Din-felsefe/ Vahiy Akıl ilişkisi ( 1995)

Modern Ulus Devlet ( 1995) Modern, İrtica ve Sivilleşme ( 1995)

İnsanın Özgürlük Arayışı ( 1995 )

—-} Yöntem sorununu onlardan kullanarak falan idare etmiş. Zaten yazdıkları moderniteye ters.

 1. Tek Tanrı inancına dayanan Tevhid dini, İslam.
 2. Ehl-i Kitap ( Yah, Hris.)
 3. Tanrı’ya inanan Kitap ve Peygamberi reddeden Şirk.
 4. Tanrıları insan ve kutsal şey olanlar. ( Mecusi ilk Sabilik, Budizm, Brahmanizm, Taoizm, Şhintoizm vs.)
 5. Salt Kutsala dayanan ancak Kitabı olmayan ( Fetişizm, Animizm)
 6. ( Dehrilik, tanrısız varoluşçuluk, modern materyalizm)

Ateist dinler Tanrısı ve kutsal kitabı yok.

  • Dini uyanış var Dünya genelinde, Gilles Kepel’in deyimiyle “ dinin dünyayı yeniden fethi”  –} “ Tanrının intikamı kitabı”

Kurtuluş için laikler ve müslümanlar birlikte savaştı ama daha sonra ihanete uğradı.

1987’de “ İntifada” ile Filistin’de dini uyanış olur.

İlk dini fetih İran’da. ( İsrail laik-siyonist, İran’da da Cinnah laik, ikisinde de muhalefete uğruyorlar.)

Ürdün’de Hizbut-Tahrir, Mısırdan başlayarak Sudan ve Suriye’de yayılan İhvan-ı Müslimin kuruluşları 20 yy. lın başı.

NPQ çevresine göre “son çağdaş yüzyıl” ?

—} Din ile bilim arasında ki temel çatışma ileri-geri ekseninde çıkmaktadır.

Doğu bloku’nun yıkılmasında, rol oynamıştır Papa II Jean Paul.

“ Aynı serbest sularda ördeklerle timsahları yarıştıran bu anlayışa” serbest rekabet ve liberal demokrasi denmektedir.

Liberal ekonomiler bir fetiş haline getirilmiştir.

İnsan kişilik sahibi ( person ) olmaktan çıkarılmış, ve tekilleşmiş bireye indirgenmiştir.

Vacvel Havel Tanrıya dayanmayan hiçbir uygarlık uzun ömürlü olamaz diyor. Modern uygarlığın hiçbir ahlaki ilke tanımaz suç aletleri bilim ve teknolojidir. Bütün iktisat politikalarının temelini teşkil eden büyüme, sınırsız üretim ve sorumsuz tüketimdir. Bundan sonrası ya toplu intihar veya canlı hayatın birden stop etmesidir. Bir anda kalabalıklar kralın çıplak olduğunu görebilir. Muhalig seslere kulak vermeliler, en iyi yükselen ses Dinlerden geliyor. Din insanı uzun soluklu kılar. Modern paradigam bütün öncülleri iel beraber yıkılıyor. İnsan Allah’a dönerek ve ilahi Vahy’in yol göstericiliğiyle yeniden hayatı ve doğayı tanımlamak istiyor. Ona en büyük destek akıl ve yaşadığı tecrübe olacak. Ama bu akıl, “ ratio akıl” değil, “ entellect akıl” dır. Çünkü rasyonel aklın, bizzat aklın kendisini basit ve içi boş bir mekanizmaya dönüştürerek öldürdüğünü biliyoruz. Modernizm otoriter bir dayatmadır. Modernizm, tamamen seküler, profan ve imhacı gelişmesiyle bütün gezegeni bu hale getirdi.

Entegrizm—-} İçeriye zorla dahil etmek ?

Yukarıdan aşağıya İslam “ resmi İslam”

İslam’de herkes kenid inancına terk edilir. 2 istisan Mısırlı ların Nil’e kız atması, ölenlerin karıları ile nehre atılmalarının yasaklanmasıdır.

Başta öncüler mühendis falandı, şimdi sünni önderler yarı-aydın, yarı-ulema olacaklar. ( İran’dakiler ulema). Konjektürden bunu çıkarıyor. İran’da Abdülkerim Süruş—} Yarı-aydın, yarı-ulema. Bütün dini akımlar kentlerden doğar.

Kırsaldan gelenler modernite karşısında güç kaybedecekti. ( mabetsiz kent Ankara’da) Laik şehirler oluşacaktı. Nitekim kaybettiler ve cevap olarak arabesk çıktı.

Modernite ile İslam kentlerde uyuştu, sağcı-muhafazakarlık çıktı nakşibendiler, gerekirse tarikat şeyhi kot giyer diyor. İslam-protestanlığı olabilir mi? Diyanet işleri çalışıyor.

Asıl çatışma laik kaynaklarla geçinenler ile, protestan zenginler arasında oluyor. İrtica asıl bu çatışma mı?

Aslında bu hareketler anti-laik ama sekülerdir. ( Seküler-modernist)

İslam.

Malraux’a göre “batı duraklama dönemine girmiş bulunuyor.

 1. İnsan yeniden Tanrı’ya dönmeli.
 2. Toplumsal düzen kutsal mesaja göre kurulmalı.

–} Evanjalistler ve Fundamelistler modern topluma ve liberalizm’e şiddetle tepki veriyorlar. ( Hrist. Dünyası)

—} İslama göre.

 1. Kuran’a ve sünnete dönüş.
 2.  İçtihad kapısının açılması.
 3. Yeni bir cihad ruhunun uyandırılması.

İslamcılar, moderniteyi İslamlaştırmaya çalışıyorlardı.

 1. Modernite’nin İslamı Reddi.

Abdullah Cevdat, Mustafa Kemal

 1. İslamın Modernleştirilmesi. Diyanet İşleri
 2. Modernitenin İslamlaştırılması.

Fazlurrahman, İsmail Raci Faruki, Türkiye’de örgütlü dinin belli başlı temsilcileri.

 1. İslamın moderniteyi reddi.
  1. Resmi İslam: Bir tanzimat geleneği . Yukarıdan müslümanlaşma
  2. Sivil İslam: İlk hareket noktasında toplum projesinde dayanır, ümmet’i devletin önüne geçirir.

Resmi İslam’da 4 grup:

 1. Devrimci Versiyon: İran örneği, küçüklü büyüklü diğer örgütler.
 2. İhtilalci Versiyon: Pakistan Ziyaül-Hak darbesi. Suriye İhvan-ı, Ürdün Hizbu’t Tahrir örgütü, Sudan İhvan-ı
 3. Demokratik Versiyon: Pakistan Cemaat-i İslam Partisi, RP, Cezayir İslami Selamet Cephesi ( FIS)
 4. Uzlaşmacı Versiyon: Mısır ve Ürdün İhvan-ı, Senegal, Türkiye deki örgütlü din.

Sivil İslam-ı temsilen Bediüzzaman Said Nursi

—} Resmi İslam’ın en ödünsüz sözcüleri hiç kuşkusuz Mevludi ve Seyyid Kutup’tur. ( Yoldaki İşaretler kitabı var.

—] Sivil islama temsilci Dr. Ali Şeriati.

Cezayirli Malik Binnebi-“ İslam davası” medeniyet hareketi diyor.

—} Sivil İslam. Soru: “İslam dünyası Batı karşısında niçin geri kalmıştır?” sorusuna bugün “İslam’ın modern dünyaya cevabı nedir?” sorusuyla değiştirmek ve bu sorunun teorik ve pratik cevaplarını aramak gerekir.

—} Fukuyama yalancı şafakta ( Fecr-i Kazab)

Asr –} İkindi insan zarardadır.

Tarih doğrusal ( Lineer.)

Fukuyama, Allen Bloom batı inkar edilemez diyor. “ Tarihe başkaldırmak demek, duyarlı bir insanın kolaylıklar yapmaya cesaret edemeyeceği akla başkaldırmak demek olur.”

—} Faşizm ve komünizm direnişi bıraktı. İkisi de modernimin içinden çıktı. Fukuyama gücünü Hegel’de alıyor.

—} Kapitalist rekabet zorba.

Sahte direniş: Milliyetçilik

—} Özellikle İslam dünyasında milliyetçilik Batı’nın gayr-i Meşru çocuğudur.

 1. Milliyetçilik, ontolojik bir cevheri ( Irk, renk, coğrafya) yüksek değer kabul etmesi dolayısıyla materyalizmdir.
 2. Bölücü, parçalayıcı, ilerlemiş yönüyle şoven ve paranoid.
 3. Modernizmin ürünü ve hedefleyicisi.

Ehlileştirilemeyecek hiçbir milliyetçilik yok.

–} Fukuyama İslam’ı teokratik görüyor oysa İslam salt bir devlet modeli değildir.

İran’da devrim olmuş, demişler ki “ korkacak bir şey yok reklam tabelaları yerinde duruyor. Yaaaa…

—} Tarihin sonu değil, modernizmin sonudur.

—–} Çevrenin küresel kirliliği ve bütün yol açtığı sorunlar, kitlesel güçler, süren nüfus artışı ve muhtemel çatışmaların bizzat refah devletlerinin merkezlerine taşınması nasıl önlenecek.

—}Modernizmin karşılığı din.

İnsanlar sosyal kukla ve ruhen güçsüz.

—} Allem Bloom’a göre esrar perdesi kalmış, mitler ölmüş. Modernizm ateist ve materyalist bir kültür üretti, servet nüfusun % 10’nun elinde.

Allah’ın günleri ( Eyyamullah) yeniden başlayacağı zamanın eşiğindeyiz.

  • Fukuyama fıtratı bilmiyor.

Modernizmin başarısı araç bolluğu.

İlahi, genel, külli ve evrensel olan ile bugünün modern insan ve dünyası arasında bütün ilişkiler kopmuştur.

Bu kopuş krizin gerçek nedenididr.

–} Descartes, dünyayı kutsaldan arındırdı. “Düşünüyorum öyleyse varım” Bireysel akılla herşeyi sınırlandırdı.

( The age of enlightenment) Aydınlanma çağı felsefesinin temelleri ( Descartes, Newton, John Lockle ile Spinoza, Hobbes, Kant, Hegel, J.J.Rousseau, D.Hume.)

Modern insan, kendi iste ve tutkularını ( heva) ilah edineni gördün mü?

—} İnsan altı ( Belhum edali) Ye iç, eğlen, tüket

modern dünya bu soruları sordurmaz, unutturur.

—} Mağaradaik insandır insan, modernizm kapalı sistem ve oradan kurtulamıyorsun. ( Bence Nietszche gibi)

—-} Modern hayatın bütün belirtilerinde gözlenen birinci derecedeki sorun:

 1. Tevhid. Bütünleştirici birlik.
 2. Varlık dünyasının iç boyutu.
 3. Yurdun ahenginin yitirilmesi Cevher.

—} Mevlana, demirci dostu Selahaddin Zerkubi’nin demirci dükkanında çıkardığı seslere, ilahi melodiye kulak verdikten sonra, sokakta semaha başlıyor.

Varlık kutsal bir kökten besleniyor, kelamdan. Yaygın cehalet bilim olarak savunulmuştur. Tarihte ilk kez.

—}Akıl etmek için kavramlara ( esmalara) ve (donelere/ ayet ) ihtiyaç var.

Düştük, düşüş ( Hubut)

İlk hakikat yurdu ( cennet)

 

Materyalistler-İdealistler iki uc İslam ortada.

 

Modernite bilinemez diyor. ( Zahir ve Batini)

Zahir’in doğruladığı batın.

Selefi ve sufi öğretiler birleştirilebilir.

Tevhid ve şirk bir araya getirilemez.

Dünya mekanikse hiçbirşey yapamayız. Lord Nouhbourne ( Sidi Nuh)

Tek tek adalarda hidayete ulaşamak çok zor.

İbn Tufeyl roman kahramanı Hayy bin Yakzan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s